• Телефон/факс: 235-66-07
 • Email: creditcompany@i.ua

Кредит на розвиток бізнесу

КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» надає своїм членам кредити для підтримки діючого та розвитку нового власного бізнесу. В спілці діють програми які передбачають разові звичайні кредити та кредитні лінії, спосіб погашення заборгованості ануїтетний або за узгодженим з позичальником графіком.

Депозитні програми

КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» на підставі ліцензії АЕ 199822 Нацкомфінпослуг проводить діяльність по залученню внесків (вкладів) на депозитні рахунки. В спілці діє ряд вигідних програм які передбачають різноманітні строки залучення депозитів та порядок виплати відсотків за ними.

Кредити на споживчі цілі

Для забезпечення різноманітних побутових потреб, КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» надає своїм членам споживчі кредити. Об’єктами кредитування виступають як побутові товари так і фінансування поточних витрат (навчання, весілля, лікування, відпочинок та інші непередбачені витрати). Окремими пропозиціями виділені програми на пидбання автомобілів та нерухомості. Всі згадані програми передбачають гнучкий підхід при виборі способів погашення заборгованості ануїтетний або за узгодженим з позичальником графіком.

ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО » ПРО КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО

Положення про фінансові послуги

Органи управління кредитної спілки

СКЛАД ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ
КРЕДИТНОЇ СПІЛКИ
«ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО»

Регулятор ринку - З 1 липня 2020 року Національний банк перейняв на себе функції регулятора ринку небанківських фінансових послуг: страхових, лізингових, факторингових компаній, кредитних спілок, ломбардів та інших фінансових компаній.


Національний банк України має повноваження на захист прав споживачів фінансових послуг і регулює поведінку банків та небанківських фінансових установ щодо їхніх клієнтів. Cпеціальний підрозділ, який цим опікується, – Управління захисту прав споживачів фінансових послуг.

Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. У випадку прийняття відповідного рішення Нацкомфінпослуг, функції органів управління кредитної спілки виконує тимчасова адміністрація, що призначається та діє згідно із законодавством. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.


Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки.


Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної Законом України „Про кредитні спілки” та цим Статутом, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.


Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою.


Кредитний комітет кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності спілки. Кредитний комітет підзвітний загальним зборам членів кредитної спілки та спостережній раді і несе перед ними відповідальність за ефективність кредитної діяльності спілки.


СКЛАД СПОСТЕРЕЖНОЇ РАДИ:
 • Голова ради Бердула Андрій Романович
  Заступник Голови/член ради Куземко Максим Юрійович
  Члени ради - Максимюк Василь Васильович, Медвідь Віталій Павлович
  Член ради/секретар – Сусол Ігор Михайлович


СКЛАД ПРАВЛІННЯ:
 • Голова правління – Галько Володимир Семенович
 • Член правління - Чепіль Віталій Володимирович
 • Член правління/секретар – Стасишин Євгеній Михайлович
СКЛАД КРЕДИТНОГО КОМІТЕТУ:
 • Голова комітету– Чепіль Віталій Володимирович
 • Член комітету/секретар – Стасишин Євгеній Михайлович
 • Член комітету – Галько Володимир Семенович

Членство у КС ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО

Для отримання фінансових послуг від кредитної спілки, необхідно стати її членом, а для цього – пройти відповідну процедуру, сплативши вступний та обов’язковий пайовий внески.
Членами кредитної спілки є особи, які є членами ПРОФЕСІЙНОЇ СПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ та мають повну цивільну дієздатність.
Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.
Щоб стати членом кредитної спілки необхідно:

 • подати встановленої форми заяву у КС «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО»
 • пред'явити паспорт громадянина України та довідку про присвоєння ідентифікаційного номера
 • одноразово сплатити вступний внесок (50 грн.) та обов'язковий пайовий внесок (20 грн.)

Члени кредитної спілки можуть зберігати свої грошові кошти, накопичувати їх та отримувати додадковий дохід, а також мають можливість отримати кредит на споживчі потреби, ремонт, лікування, навчання, розвиток підприємницької діяльності та інші потреби.
Всі члени кредитної спілки мають рівні права та обов'язки незалежно від розмірів пайових внесків. Голосування на Загальних зборах відбувається за принципом: один член кредитної спілки, присутній на зборах, - один голос.

Адреса та юридичний статус

Повна назва спілки: Кредитна Спілка «Галицьке Кредитне Товариство»

Скорочена назва: КС «Галицьке Кредитне Товариство»

Код ЄДРПОУ: 38642006

Адреса: 79019 місто Львів, Галицький район, площа Старий Ринок,1 (код території за КОАТУУ 4610136600)

Перелік послуг:

 • (14.06.40) надання кредитів іншим кредитним спілкам
 • (14.04.11) залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
 • (14.06.31) надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок власних коштів та/або внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки
 • (14.06.32) надання кредитів членам кредитної спілки за рахунок залучених коштів, крім внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки

Кредитна спілка є неприбутковою юридичною особою, має самостійний баланс, банківські рахунки, які відкриває і використовує згідно із законодавством у самостійно обраних банківських установах, а також печатку, штамп та бланки із своїм найменуванням, власну символіку.

Кредитна спілка набуває статусу юридичної особи з моменту її державної реєстрації відповідно до закону.
В Кредитній спілці відсутні власники істотної участі.

Кредитна спілка може укладати від свого імені договори та інші угоди, які не суперечать нормативно-правовим актам та цьому Статуту, набувати майнові та немайнові права, мати обов’язки, що випливають із законодавства України та укладених кредитною спілкою угод, бути позивачем і відповідачем у судах, отримувати ліцензії відповідно до закону.

Кредитна спілка може бути учасником однієї об’єднаної кредитної спілки.

Кредитна спілка не може бути засновником, співзасновником або учасником суб’єкта (суб’єктів) підприємницької діяльності, крім:

 • Місцевого кооперативного банку, як на території України, так і за її межами
 • Юридичної особи, що здійснює збір, оброблення, зберігання, захист та використання інформації про юридичну або фізичну особу щодо виконання нею
 • Кредитного правочину (бюро кредитних історій).

Кредитна спілка може бути членом об’єднань кредитних спілок у випадках, передбачених законодавством України.

Кредитна спілка діє на основі самофінансування, несе відповідальність за наслідки своєї діяльності та виконання зобов’язань перед своїми членами, партнерами, державним та місцевими бюджетами.

Кредитна спілка несе відповідальність за своїми зобов’язаннями у межах вартості майна, яке належить їй на праві власності.

Мета створення і завдання кредитної спілки

Кредитна спілка «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» – це неприбуткова організація, заснована фізичними особами на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об’єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.
Кожен клієнт має право відмовитись від отриманої фінансової послуги протягом 14 днів з моменту її отримання.
Кредитна спілка «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО» зареєстрована як фінансова компанія 18.06.2013р. Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Завдання кредитної спілки полягає у задоволенні потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг шляхом здійснення діяльності, передбаченої Статутом Кредитної спілки «ГАЛИЦЬКЕ КРЕДИТНЕ ТОВАРИСТВО».
Діяльність кредитної спілки грунтується на таких основних принципах:

 • Добровільність вступу та свобода виходу з кредитної спілки
 • Рівноправність членів кредитної спілки
 • Самоврядування
 • Гласність

Для виконання своїх завдань кредитна спілка здійснює таку діяльність:

 • Приймає вступні та обов’язкові пайові та інші внески від членів спілки
 • Надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі
 • Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності
 • Залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі
 • Виступає поручителем виконання членом кредитної спілки зобов’язань перед третіми особами
 • У разі участі в об’єднаній кредитній спілці сплачує вступні, пайові та інші внески до об’єднаної кредитної спілки
 • Розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об’єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких установлюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг (далі – Нацкомфінпослуг), та паї кооперативних банків
 • Надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Нацкомфінпослуг
 • Виступає членом платіжних систем
 • Оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого їм кредиту